Portal Gironí d'Història i Genealogia

Genealogia de la família Traver-Llorenç de Maià de Montcal (1490-1697)

Vist: 504

La recerca ha sigut realitzada per Xavier Bohigas Bosch

 

  Joan Llorenç, del veïnat de les Cases  
  = N.N. (Primeres núpcies (1)) C.M. 22-8-1490
  = Caterina (Segones núpcies), vídua de Pere Pasqual de Lledó  
  Pere Llorenç (1)  
   
=  Caterina Pasqual, filla de Pere Pasqual, de Lledó
C.M. 22-8-1490
... ... ......................................  
  Joan Llorenç1, de Maià  
  = Margarida Olivàs i Batlle, de Lledó > Veure arbre família Olivàs M. vers 1490
...  ... ......................................  
  Joan Llorenç, del veïnat de les Cases
 
  = N.N.  
  Anna Llorenç  
  = Baldiri Bofill  
  Coloma Llorenç i Bofill2  
  = Amer de Traver3, de la casa Traver d'Usall, amb Reial Privilegi de Generositat M. 9-5-1572
  Margarida Llorenç de Traver
 
   
=  Antoni Casadevall, d'Aussinyà6
 
...  ... ......................................  
  Miquel Llorenç de Traver4  
  = Maria5  
  Isabel Llorenç de Traver  
   
= Antoni Hospital, de Maià
M. 1628
  Anna Llorenç de Traver7 ?  
   
= Sebastià Masó i Perpinyà, d'Ollers, fill d'Antoni Masó Anglada i Elisabet Perpinyà
vers 1643
  Benet Llorenç de Traver  
  = Anna Adroher i d'Avinyó8 > Veure arbre família Adroer de Viladesens  
   
= Miquel Puig, de Vilaür (segone núpcies)
M. vers 1636
  Benet Llorenç de Traver9  
   
= Maria
 
  Margarida Llorenç de Traver10 T.13-10-1684; 
   
= Pere Piferrer i Teixidor, de Crespià
 
  Mag. Miquel Llorenç de Traver Adroer11, Ciutadà Honrat de Barcelona de Maià.
 
  =  Mariàngela Pasqual i de Burgués, Primeres núpcies (1), vídua de Jerònim Ferrer-Pagès i Cros, de Camallera > Veure arbre família Pasqual de Vilobí d'Onyar.  
  = Caterina d'Adroher Gironès i Matas12, Segones núpcies (2) ?  
  Benet Llorenç de Traver Pasqual13 (1)  
   
= Casat a Terradelles
T. 13-3-1725
  Magdalena Llorenç de Traver d'Adroher14 (2) ?  
   
= Isidre Josep Ferrer Noguer i Serradell
*16-1-1697
  Miquel Llorenç de Traver d'Adroher15 (2) ?  
   
= Francesca de Safont i de Cella > veure Genealogia feta pel Sr. Fernando Viader
 
  Teresa Llorenç de Traver Pascual  
  = Rafael Corominas Güell > Continua argre família Corominas de Vilademires C.M. 7-12-1681

Signes Convencionals:


Fill/Filla que segueix la línia successoria

Fill/Filla

=
Matrimoni

>
Enllaç a una altra genealogia

*
Neixament

M.
Casament


Mort

1 Dada extreta de la genealogia de la família Olivàs de Lladó, feta pel Sr. Fernando Viader de Parets.

2 El 9 de maig de 1572 Coloma Llorenç i Bofill, pubillà de Maià, filla d’Anna Llorenç i de Baldiri Bofill, als. Llorenç, i hereva del seu avi Joan Llorenç, es casà amb Emer de Traver, d’Usall, el qual aportà a la familia el privilegi de generositat (Dada estreta de la III Assemblea dels Amics de Besalú i el seu comtat, pag. 471).

3 El dia 1 de novembre de 1574, davant el Notari Joan Adger de Besalú es signa la Concòrdia del Retaule de Maià, hi consta el consentiment del Honorables Johan Grifou i Amet Traver, pagesos del veinat de Cases (Arxiu Notarial d’Olot, Notaria de Besalú Nº Registre 566, 1570-75 Fol.123).

4 El 13 de març de 1617 Miquel Llorenç de Maià del Montcal i Bartomeu Pascual Callabot, pagès de Lledó, amb el seu fill, Bartomeu Pascual Callabot, signen una Revenda (Notaria de Lledó L-53 F-23).

5 Ref. 5-3-1651 (dada extreta de la Genealogia Familiar Incompleta del Sr. Fernando Viader).

6 Dada extreta de la genealogia de la família Casadevall d’Aussinyà, feta pel Sr. Fernando Viader de Parets.

7 Dada extreta de la genealogia incompleta de la familia feta pel Sr. Fernando Viader.

8 L’any 1636 es signa la Dispensa Matrimonial de Miquel Puig de Vilaur i Anna Adroher, on hi consta el següent: En Balle de Llampaies va tenir dues filles: 1.- N.N. Balla, casada amb Joan Adroher (podria ser de Viladesens?), que foren els pares de Joan Adroher, pare de Bernat o Benet Adroher, la filla del qual fou Anna Adroher, que estigué casada en primer matrimoni amb Benet Traver i Llorenç, pagès de Maià. 2.- Margarida Balla, casada amb Nicolau Pagès d’Ultramort, pares d’Antich Pagès, que fou el pare de Hyerònima Pagès, casada amb Joan Rich, la filla dels quals Eulàlia Rich, fou la muller de Miquel Puig de Vilaur.

9 El seu fill Cebrià Llorenç es casà amb Francesca Faras i Cabanes amb Capitols Matrimonials el dia 5-6-1698 (Dada extreta de la genealogia incompleta feta pel Sr. Fernando Viader on ell pressuposa que es tracta d’un germà de Miquel Llorenç de Traver Adroer, encara que també es podria tractar de Benet Llorenç de Traver i Pasqual, encara que les dades no acaben de quadrar amb el seu testament).

10 Dada extreta de la genealogia de la família Piferrer de la Torre de Crespià feta pel Sr. Fernando Viader de Parets.

11 D’acord amb les Capitulacions Matrimonials de la seva filla Teresa i amb la Dispensa Matrimonial del seu fill Miquel la seva ubicació en l’arbre és correcta, malgrat això en la genealogia incompleta feta pel Sr. Fernando Viader es diu que Miquel Llorenç de Traver, casat amb Josepa de Safont-Cella i la seva germana Magdalena de Traver, són fills de Caterina d’Adroher, per tant m’atreveixo a aventurar que, donat que la seva muller Mariàngela Pasqual de Burgués, era ja vídua i amb fills en el moment del seu matrimoni, i ja que Benet Llorenç Traver Pasqual va morir sense descendència, que probablement Miquel Llorenç es casà en segon Matrimoni amb Caterina d’Adroher.

12 Dada extreta de la genealogia incompleta de la familia feta pel Sr. Fernando Viader.

13 El 13 de març de 1723 Benet Llorens i Traver, Ciutadà Honrat de Barcelona de Tarradelles, fill del Magnific Miquel Traver i Llorenç, Ciutadà Honrat de Barcelona de Maià, i de la Senyora Mariàngela Traver i Pascual, vídua, signa el seu testament; nomena marmessors a Joan Ros, Domer de Tarradelles, al seu nebot Anton Ferrer-Pagès de Camallera, i al seu cosí germà Joan Puig de Vilaur; deixa dues-centes lliures a Theresa, donzella, encomanada a Mariàngela Traver-Llorenç Pascual; deixa hereva la seva ànima (Notarira Girona-9 P-635 F-6).

14 Dada extreta de la genealogia incompleta de la familia feta pel Sr. Fernando Viader.

15 L’any 1743 es concedeix Dispensa Matrimonial per la celebració del Matrimoni de Francesca Llorenç de Traver i de Safont amb Jaume Hospital i Puig, hi consten les següents dades: El parentiu prové de Miquel Llorenç, 1.- Benet Llorenç i Isabel Hospital, eren germans carnals, fills de Miquel Llorenç; 2.- Miquel Llorenç, fill de Benet Llorenç i Joan Hospital, fill d’Isabel Hospital i Llorenç, eren cosins germans; 3.- Miquel Llorenç, fill de Miquel Llorenç, i Isidro Hospital, fill de Joan Hospital, eren fills de cosins germans; 4.- Francesca Llorenç, filla de Miquel Llorenç i de Francesca de Safont i Cella es casa amb Jaume Hospital, fill d’Isidro Hospital i Teresa Puig.

Bibliografia:

© Portal Gironí d'Història i Genealogia. No es permet l'ús remunerat d'aquesta informació. (www.portalgironi.cat)